วารสารกฎหมายไทย

TCI กลุ่มที่ 1

 1. วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 3. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย มหาวิทยาลัยบูรพา
 4. รัฏฐาภิรักษ์  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

TCI กลุ่มที่ 2

 1. วารสารมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ HTML
 2. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  HTML
 3. วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  HTML 
 4. วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี HTML
 5. วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ HTML
 6. วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล HTML
 7. วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ HTML 
 8. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  HTML 
 9. วารสารกระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม HTML

*เกณฑ์การคัดเลือกวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 

วารสารทางกฎหมายอื่นๆ

 1. วารสารวิชาการศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครอง HTML 
 2. วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ สำนักงานศาลยุติธรรม HTML
 3. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ HTML 
 4. วารสารดุลพาห สำนักงานศาลยุติธรรม
 5. วารสารกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา HTML
 6. วารสารสถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า HTML
 7. วารสารบทบัณฑิตย์ เนติบัณฑิตยสภา HTML
 8. วารสารจุลนิติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 9. รัฐสภาสาร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร HTML
 10. วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา HTML
 11. วารสารอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
 12. วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ HTML
 13. วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย HTML
 14. วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ HTML
 15. วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ HTML 
 16. วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช HTML 
 17. ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ HTML
Close