อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย(คงคาไหว), ดร.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ปร.ด. (ปรัชญาและศาสนา)
น.ม. (นิติศาสตร์)
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
น.บ. (นิติศาสตร์)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

suriya.sur@mcu.ac.th0615262919
พันตำรวจเอกเจียร ชูหนู
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

น.ม. (นิติศาสตร์)
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
น.บ. (นิติศาสตร์)
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ

 

อาจารย์ชวนะ ทองนุ่น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

น.ม. (นิติศาสตร์)
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
น.บ. (นิติศาสตร์)
ศษ.บ. (สังคมศึกษา)
ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ

อาจารย์จรวยพร เหมรังษี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

น.ม. (กฎหมายมหาชน)
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย)
น.บ. (นิติศาสตร์)
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ

อาจารย์วิเชษฐ์ สินประสิทธิ์กุล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

น.ม. (นิติศาสตร์)
น.บ. (นิติศาสตร์)
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ

Close