ข่าวสาร

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้เดินทางมาเยี่ยมชมกรบริหารจัดการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

#หลักสูตรบัณฑิตศึกษา #ภาควิชารัฐศาสตร์ #คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้เดินทางมาเยี่ยมชมกรบริหารจัดการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
(ส่วนกลาง) รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายพิเศษองค์ความรู้ด้านนิติศาสตร์ และกลยุทธ์การบริหารจัดการหลักสูตร ณ ห้อง ๑๐๒ อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี้อยุธยา เมื่อ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ นาฬิกา

การศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตร องค์ความรู้ด้านนิติศาสตร์ การเมือง และการปกครอง ซึ่งนิสิต จะสามารถนำเอาองค์ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ และประกอบอาชีพได้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และความเข้มค้นทางวิชาการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น ๗๗ รูปหรือคน

ทั้งนี้ขอขอบคุณ
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่

ที่อำนวยความสะดวก ทั้งในส่วนของห้องรับรอง และ ในการฉันน้ำปานะ พร้อมบรรยายพิเศษ ของคณะผู้ศึกษาดูงาน

Show More

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Close